Arealnotifikation

Til alle, der vil holde sig opdateret

Abonnér på ændringer indenfor udvalgt område

Arealnotifikation er en gratis tjeneste, der stilles til rådighed for kommuner og øvrige, der ønsker at holde sig opdateret med ændringer i Danmarks Arealinformation. Arealnotifikation er til for at gøre oplysninger om ændringer i registreringen på Danmarks Arealinformation let tilgængelige.

Så let er det:
1. Log ind med NemID eller med din Danmarks Miljøportal-bruger.
2. Indtegn de arealer, som du ønsker at holde dig opdateret med. Modtag mail når der sker ændringer i registreringen af:

 • Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
 • Status på Boringsnære beskyttelsesområder
 • Aftalearealer for grundvandsbeskyttelse
 • Beskyttede vandløb
 • Beskyttede naturtyper
 • Søbeskyttelseslinjer
 • Åbeskyttelseslinjer
 • Skovbyggelinjer
 • Kirkebyggelinjer
 • Områdeklassificering (jordforurening)
 • Igangværende påbud JFL.
 • NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse
 • NATURA 2000 - Habitatområder
 • Ramsar områder
 • Natur- og vildtreservater
3. Se hvordan temaerne har ændret sig over tid.

Find informationer om de enkelte arealer på Danmarks Arealinformation.

Hvem står bag?


Arealnotifikation er udviklet af Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal er et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, KL og Danske Regioner. Samarbejdets formål er at samle miljødata et sted, skabe digitale løsninger til forvaltning af Danmarks miljø og at formidle miljødata til myndigheder og offentlighed.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Danmarks Miljøportal